Privacybeleid

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens door Crocodile nv, met zetel te 8500 Kortrijk, Grote Markt 5-6 (KBO 0405.325.782), hierna "Crocodile” genoemd.

Met deze privacyverklaring willen we u informeren over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

In het algemeen:

• verwerken wij uw persoonsgegevens in overeenstemming met het doel waarvoor zij zijn verstrekt, zoals hieronder nader beschreven;

• beperken wij de verwerking van uw persoonsgegevens tot enkel die gegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;

• vragen wij om uw uitdrukkelijke toestemming waar nodig;

• hebben wij de passende technologische en organisatorische maatregelen genomen ter beveiliging van uw persoonsgegevens;

• geven wij geen persoonsgegevens door aan derde partijen, tenzij dat vereist is voor de uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt of ter naleving van een wettelijke verplichting;

• willen wij u in duidelijke taal informeren over uw rechten en deze eerbiedingen.

Het bezoeken van onze website en/of de bestelling van enig product of dienst bij Crocodile nv impliceert uw uitdrukkelijke goedkeuring met deze Privacy Policy en met de manier waarop wij uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken.

1. Algemene informatie

Crocodile is de verwerkingsverantwoordelijke van uw persoonsgegevens. U kan uiteraard steeds contact opnemen indien u omtrent de gegevensverwerking vragen heeft.

2. Doel en verwerkingsgrond

Crocodile verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor volgende doeleinden:

• voor de uitvoering van de overeenkomst met de klant (m.n. levering van goederen of diensten);

• marketingdoeleinden en promoties;

• uitnodigingen voor b.v. demonstraties en animaties

• attenties;

• het optimaliseren van de kwaliteit, het beheer en de inhoud van de website;

• de beveiliging van de exploitatie- en kantoorruimtes.

Het verwerken van uw persoonsgegevens door Crocodile is noodzakelijk voor de optimale uitvoering van bovenstaande activiteiten. Crocodile zal uw persoonsgegevens enkel voor deze doeleinden verwerken, behoudens uw verdere toestemming.

3. De verzamelde persoonsgegevens

Crocodile verzamelt uw persoonsgegevens aan de hand van de informatie die wordt verstrekt of bekomen :

• bij het aangaan of in de uitvoering van de overeenkomst met de klant;

• bij het aanvragen van een offerte;

• bij de plaatsing van een bestelling.

Persoonsgegevens zijn gegevens die het mogelijk maken de betrokkene te identificeren.

Crocodile verwerkt uw persoonlijke identiteitsgegevens (naam, voornaam en geboortedatum), uw contactgegevens (adres, e-mailadres, telefoonnummer) en uw facturatiegegevens, waaronder uw BTW- of ondernemingsnummer. In de apotheek wordt ook uw rijksregisternummer gevraagd en verwerkt.

Crocodile verwerkt uitsluitend de persoonsgegevens die noodzakelijk, ter zake dienend en toereikend zijn voor de verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden.

Op haar website gebruikt Crocodile enkel cookies die minimaal nodig zijn om de website goed te laten werken. Noodzakelijke cookies bevatten alleen cookies die basisfuncties en beveiligingsfunctie van de website garanderen. Deze cookies slaan geen persoonlijke informatie op.

4. Doorgeven van uw persoonsgegevens aan derden

Behoudens zoals hierna uiteengezet worden uw persoonsgegevens door ons niet verkocht of verhandeld aan derde partijen, en worden deze evenmin aan derde partijen doorgegeven voor commerciële doeleinden.

Crocodile is lid van de groepering Enjoy Beauty, aan wie namen, voornamen, adressen en e-mailadressen worden doorgegeven, om nieuwsbrieven en magazines toe te sturen aan de betrokken personen, om nieuws, cadeautips en commerciële acties (al dan niet met cadeaus of aankoopcheques) te communiceren aan de betrokken personen.

Van klanten die dierenarts zijn worden de hierna bepaalde gegevens van die klant aan de fabrikanten van producten die aan die klant werden verkocht en die door die fabrikant worden geproduceerd, meegedeeld. Aan die fabrikant wordt meegedeeld: naam, voornamen, adres, e-mailadres, aard en het aantal van de producten van die fabrikant die werden verkocht aan die klant. Die fabrikanten gebruiken deze gegevens om hun producten te promoten en commerciële acties te communiceren aan de betrokken personen.

Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

5. Wijze van verwerking en beveiliging

Crocodile heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

Zo bv. hanteren we een gebruikers- en wachtwoordbeleid op al onze systemen en maken we back-ups om die te kunnen herstellen bij technische incidenten.

De persoonsgegevens worden bewaard enerzijds op papieren drager, anderzijds digitaal. De toegang tot de gebouwen is beveiligd en enkel klanten, leveranciers en personeel hebben toegang tot het gebouw. De digitaal verwerkte gegevens zijn eveneens aan beveiliging onderworpen door gebruik van een up-to-date firewall.

6. Uw rechten

Overeenkomstig de artikelen 13 tot 15 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming heeft u volgende rechten:

A. Recht tot inzage

U heeft recht om te weten of Crocodile persoonsgegevens van u verwerkt alsook voor welke doeleinden de verwerking gebeurt, hoe lang uw persoonsgegevens worden bewaard, welke categorieën persoonsgegevens verwerkt worden en aan welke categorieën ontvangers deze persoonsgegevens worden verstrekt.

B. Recht op rectificatie

U kan om de verbetering van de onjuiste gegevens verzoeken en een aanvulling geven van onvolledige persoonsgegevens.

C. Recht op wissing van de gegevens

U beschikt over het recht om de persoonsgegevens te doen verwijderen, wanneer:

• De persoonsgegevens niet langer noodzakelijk zijn ter verwezenlijking van de verwerkingsdoeleinden;

• U uw toestemming intrekt en er geen andere grondslag is voor de verwerking;

• Er bezwaar wordt gemaakt tegen de verwerking, direct marketingpraktijken of geautomatiseerde besluitvorming;

• De persoonsgegevens onrechtmatig verwerkt zijn;

• De persoonsgegevens moeten worden gewist om te voldoen aan een in het Unierecht of het lidstatelijk recht neergelegde wettelijke verplichting die op Crocodile rust;

• De persoonsgegevens zijn verzameld in verband met een aanbod van de informatiemaatschappij. De aanvraag tot verwijdering kan geweigerd worden op grond van de uitoefening van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie, wettelijke verplichtingen, redenen van algemeen belang op gebied van volksgezondheid of algemeen belang in het kader van wetenschappelijk of historisch onderzoek, of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

D. Recht op beperking van de verwerking

Indien de verwerking wordt beperkt, mag Crocodile uw persoonsgegevens, met uitzondering van de opslag ervan, slechts verwerken met uw toestemming, voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, ter bescherming van de rechten van een andere natuurlijke persoon of rechtspersoon, of om gewichtige redenen van algemeen belang voor de Unie of voor een lidstaat. U kan de beperking van het verwerken van de persoonsgegevens verkrijgen indien:

De juistheid van de persoonsgegevens door u wordt betwist, gedurende een periode die Crocodile in staat stelt de juistheid te controleren;

De verwerking onrechtmatig is, en u zich verzet tegen het wissen van de persoonsgegevens en in de plaats daarvan verzoekt om de beperking van het gebruik ervan;

Crocodile de gegevens niet meer nodig heeft voor de verwerkingsdoeleinden, maar u ze nodig heeft voor de instelling, de uitoefening of de onderbouwing van een rechtsvordering.

Indien de beperking van de verwerking wordt opgeheven, brengt Crocodile u hier voorafgaandelijk van op de hoogte.

E. Recht op overdraagbaarheid

U heeft steeds het recht de persoonsgegevens die op u van toepassing zijn te verkrijgen in een vorm die gestructureerd, gangbaar en leesbaar voor een machine is. U kan Crocodile ook verzoeken deze gegevens rechtstreeks naar een andere verwerkingsverantwoordelijke door te zenden, indien dit technisch mogelijk is.

F. Recht van bezwaar

U bent bovendien gerechtigd om wegens zwaarwegende en gerechtvaardigde redenen die verband houden met uw bijzondere situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van u betreffende gegevens. Dit bezwaar kan u uiten tegen:

• De verwerking op basis van de vervulling van een taak van algemeen belang of een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan Crocodile is opgedragen of

• voor de verwerking ter behartiging van de gerechtvaardigde belangen van Crocodile of van een derde, tenzij de gerechtvaardigde gronden van Crocodile zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden of wanneer Crocodile redenen inroept die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering;

• Iedere vorm van direct marketing, met inbegrip van profilering die hierop betrekking heeft.

G. Recht op een klacht

U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthoudende autoriteit, meer bepaald de Belgische bevoegde autoriteit, wanneer u meent een inbreuk vast te stellen bij de verwerking van uw persoonsgegevens.

H. Uitoefening van uw recht

De voornoemde rechten zijn niet absoluut en Crocodile behoudt zich het recht voor te bepalen of uw verzoek gerechtvaardigd is. Uw recht om geïnformeerd te worden geldt niet wanneer u reeds over deze informatie beschikt (of redelijkerwijze kan beschikken), indien deze gegevens vertrouwelijk moeten blijven uit hoofde van een beroepsgeheim en wanneer het verstrekken van die informatie onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning zou vergen, in het bijzonder bij verwerking met het oog op archivering in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of statistische doeleinden. Uw recht om uw gegevens aan te passen en of te verwijderen geldt niet wanneer een wettelijke verplichting noopt tot het bewaren van deze gegevens of wanneer de gegevens nodig zijn voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie of voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Bovenstaande rechten kunnen op schriftelijke en gemotiveerde wijze worden uitgeoefend via een verzoek daartoe te richten aan Crocodile.

Crocodile verstrekt u onverwijld en in ieder geval binnen de maand na ontvangst van het verzoek informatie over het gevolg dat aan het verzoek werd gegeven.

Afhankelijk van de complexiteit van de verzoeken en van het aantal verzoeken kan die termijn van één maand indien nodig met twee maanden worden verlengd.

Crocodile stelt u binnen één maand na ontvangst van het verzoek in kennis van een dergelijke verlenging. Wanneer u uw verzoek elektronisch indient, wordt de informatie indien mogelijk elektronisch verstrekt, tenzij u anders verzoekt.

Wanneer Crocodile geen gevolg geeft aan uw verzoek, deelt hij/zij u onverwijld en uiterlijk binnen één maand na ontvangst van het verzoek mee waarom het verzoek zonder gevolg is gebleven, en informeert hij/zij u over de mogelijkheid om klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit en beroep bij de rechter in te stellen.

Wanneer verzoeken kennelijk ongegrond of buitensporig zijn, met name vanwege hun repetitieve karakter, zal Crocodile weigeren gevolg te geven aan het verzoek. Crocodile behoudt zich desgevallend het recht voor een redelijke vergoeding aan te rekenen in het licht van de administratieve kosten waarmee het inwilligen van het (de) verzoek(en) gepaard gaat/gaan.

In geval van een betwisting m.b.t. de verwerking van uw gegevens kan u Crocodile steeds contacteren, op haar adres te 8500 Kortrijk, Grote Markt 5 of per telefoon op +32 56 21 76 54.

U kan eveneens een klacht indienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, gevestigd te 1000 Brussel, aan de Drukpersstraat 35 (tel.: 02/274.48.00).