Algemene voorwaarden

1. Alle hierna volgende bepalingen samen vormen de algemene contractvoorwaarden van toepassing op alle offertes en facturen uitgegeven door nv Crocodile, ingeschreven in de Kruispuntbank van ondernemingen onder het nummer 0405.325.782 (hierna, “Crocodile”) en op alle huidige en toekomstige overeenkomsten afgesloten met Crocodile. Deze voorwaarden vormen een geheel met voormelde documenten. Ze zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden voorkomend op eender welk document uitgaande van de klant. Een afwijking of wijziging van deze algemene voorwaarden geldt slechts voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen en geldt, behoudens andersluidende schriftelijke afspraken, niet voor alle overeenkomsten.

2. De overeenkomst komt tot stand na aanvaarding van de offerte van Crocodile door de klant. Crocodile behoudt zich evenwel het recht voor om op elk ogenblik betaling door de klant van een door Crocodile te bepalen voorschot en/of andersoortige waarborg te eisen alvorens de verkopen, leveringen en/of werkzaamheden aan te vangen of voort te zetten.

3. De door Crocodile opgegeven prijzen en voorwaarden zijn slechts geldig mits aanvaarding door de klant binnen de 30 kalenderdagen vanaf de datum van de offerte. Crocodile behoudt zich het recht voor om, zelfs na contractsluiting, de prijzen alsnog aan te passen omwille van prijswijzigingen doorgevoerd door Crocodile’s leveranciers of andere objectieve omstandigheden die de verbintenis van Crocodile verzwaart.

Crocodile’s offertes omvatten enkel die prestaties en leveringen, die er uitdrukkelijk in vermeld worden, waarbij verondersteld wordt dat zich geen andere moeilijkheden of problemen zullen voordoen, dan deze bij de aanvang aan Crocodile meegedeeld. Bijkomende wensen van de klant, onvoorziene omstandigheden, bijkomende moeilijkheden, meerwerken, kortom al hetgeen niet uitdrukkelijk vermeld is in Crocodile’s bestekken en offertes, is niet in Crocodile’s prijs inbegrepen. Alle veranderingen aan de bestelling, van welke aard ook, kunnen oorzaak zijn van prijsverhoging of verlenging van leveringsdata en uitvoeringstermijnen.

4. Crocodile’s offertes zijn slechts geldig voor de totaliteit en zijn ondeelbaar. Voor een gedeeltelijke bestelling worden de eenheidsprijzen herzien.

5. Levering vindt plaats “ex works”, op de exploitatiezetel van Crocodile. Bij levering buiten de exploitatiezetel heeft Crocodile steeds het recht om de werkelijke leveringskosten aan te rekenen, ook al werd een forfaitaire prijs of geen afzonderlijke prijs afgesproken.

6. Elke overeenkomst met, en elke bestelling, elk aanbod en/of aanvaarding door de klant bindt de partijen onherroepelijk. Annulatie na levering is niet meer mogelijk.

(a) Bij verbreking van de overeenkomst door of lastens de klant, om welke reden ook, heeft Crocodile ten aanzien van de klant het recht op een schadevergoeding, bestaande uit o.m. de gederfde winst en de reeds gemaakte kosten, samen forfaitair begroot op 15% van de prijs, het meer gevorderde door ons te bewijzen. (b) Bij verbreking door of lastens Crocodile om welke reden ook doch behoudens in de gevallen van de artikelen 7 en 21 van deze algemene voorwaarden, heeft de klant ten aanzien van Crocodile het recht op een schadevergoeding waarvan het minimum wordt vastgesteld op 5% van de prijs (BTW exclusief), het meer gevorderde door hem te bewijzen. Deze vergoedingen zijn de tegenprestatie voor het kunnen uitoefenen van de mogelijkheid zich door betaling van een als volkomen redelijk ervaren vergoeding, algeheel en definitief van de verbintenis opzichtens de andere partij te ontdoen.

7. Crocodile kan ten aanzien van de klant de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden beschouwen in geval van faillissement, samenloop van schuldeisers, kennelijk onvermogen of om het even welke wijziging van de juridische toestand van de klant. Alsdan heeft Crocodile recht op de schadevergoeding zoals bepaald in artikel 6(a) van deze voorwaarden.

8. De door Crocodile opgegeven leveringsdata en uitvoeringstermijnen worden in werkdagen uitgedrukt, zijn alleen ten indicatieve titel gegeven en kunnen door de klant nooit als bindend beschouwd worden. In geen geval kan laattijdigheid, indien niet werkelijk onredelijk, aanleiding geven tot schadevergoeding ten laste van Crocodile of ontbinding van de overeenkomst door de klant.

10. De prijs wordt vermeerderd met alle belastingen en taksen door om het even welke overheid geheven of te heffen, zoals ze van toepassing zijn op de dag van levering en/of uitvoering van de verkoop.

11. Kortingen worden geacht telkens eenmalig te zijn verleend. Eerder verleende kortingen binden Crocodile op geen enkele wijze voor een latere overeenkomst.

12. Wordt eveneens als overmacht beschouwd, elke gebeurtenis waardoor de uitvoering onmogelijk, bemoeilijkt of verlieslatend wordt, zelfs al was deze voorzienbaar, zoals, doch niet beperkt tot, brand, natuuromstandigheden, vertragingen bij leveranciers, ziekten, personeelstekort, inbeslagname, staking en bedrijfsorganisatorische omstandigheden. De tijdelijke onderbreking van de werken wegens overmacht brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding een verlenging van de oorspronkelijk bepaalde uitvoeringstermijn met zich mee, en wel met een periode gelijk aan de duur van de onderbreking, vermeerderd met de tijdspanne die normalerwijze noodzakelijk is om het werk weer op gang te brengen. Dezelfde regeling geldt in geval van staking en lock-out.

13. Indien aan de belangen van Crocodile een aanzienlijk en onevenredig nadeel wordt toegebracht als rechtstreeks gevolg van veranderingen in de economische en/of zakelijke omstandigheden waarop Crocodile geen invloed heeft, zelfs al waren deze voorzienbaar, komen de partijen op eenvoudig verzoek onverwijld bijeen om na te gaan of er sprake is van een dergelijke moeilijkheid en, zo ja, welke eventuele wijzigingen in de voorwaarden van de overeenkomst noodzakelijk zijn om te voorzien in een eerlijke en billijke oplossing ter verzachting, opheffing of vermijding van een dergelijke moeilijkheid.

14. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende de uitgevoerde leveringen en werken, uitgezonderd verborgen gebreken, zijn alleen geldig indien zij door de klant bij levering worden gemeld en binnen 48h na levering bij aangetekend schrijven worden bevestigd, met een duidelijke omschrijving van de gebreken, dit alles op straffe van verval. Verborgen gebreken moeten op dezelfde wijze binnen de maand na ontdekking gemeld worden, dit op straffe van verval.

15. Alle klachten in hoofde van de klant betreffende een factuur dienen op straffe van verval binnen de acht kalenderdagen na de factuurdatum ten aanzien van Crocodile te gebeuren bij aangetekend en gemotiveerd schrijven zonder dat het nummer noch de datum van de factuur mogen worden vergeten te worden vermeld.

16. De voorbehoudloze betaling door de klant van een gedeelte van een gefactureerd bedrag, geldt als aanvaarding van de volledige factuur in hoofde van de klant evenals aanvaarding van de geleverde goederen of uitgevoerde werken.

17. Crocodile kan enkel aansprakelijk gesteld worden in het geval van zware fout, zware nalatigheid of opzet. Zijn aansprakelijkheid is hoe dan ook beperkt tot de vergoeding van voorzienbare, rechtstreekse en persoonlijke schade, en hij kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor indirecte of gevolgschade, zoals, maar niet beperkt tot de gederfde winst, de financiële of commerciële verliezen, productieverlies, bedrijfsstilstand, verlies of beschadiging van gegevens, verlies van contracten, storing van de planning of productieprocessen. Zijn globale aansprakelijkheid is tevens beperkt tot het bedrag dat is gedekt door een verzekering onderschreven door Crocodile. Bij gebreke aan verzekering of indien, om welke reden ook, geen dekking wordt verleend, is iedere aansprakelijkheidsvordering in hoofdsom en bijhorigheden beperkt tot het bedrag dat de klant heeft betaald onder de relevante overeenkomst. In geval van werkelijk onredelijke laattijdigheid in levering of uitvoering door Crocodile,

- is Crocodile, onverminderd voorgaand, ten aanzien van de klant een schadevergoeding verschuldigd. Deze vergoeding beloopt maximaal 5% van de totale prijs excl. BTW van de bestelling van de klant.

- is, tenzij met de klant een regeling van betaling met voorschotten is afgesproken, de klant gerechtigd om de uitvoering op te schorten van zijn plicht tot betaling zij het enkel van de verkopen en leveringen die door Crocodile werkelijk onredelijk laattijdig zijn geleverd of uitgevoerd.

18. De klant kan ten aanzien van Crocodile geen betalingen of gedeelten van betalingen inhouden ten titel van waarborg.

19. Alle facturen zijn betaalbaar op de zetel van Crocodile, netto zonder korting, uiterlijk op de vervaldatum zoals vermeld op de facturen of bij gebreke daaraan binnen de 30 kalenderdagen na factuurdatum. Wanneer op verzoek de factuur wordt uitgeschreven op naam van een derde blijft de besteller te allen tijde hoofdelijk en solidair aansprakelijk tegenover Crocodile.

20. In geval van laattijdige betaling zal op het openstaande saldo van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlinterest verschuldigd zijn van 12% per jaar, en wordt van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het schuldsaldo verhoogd met 15%, met een minimum van 125,00 EUR, ten titel van forfaitair schadebeding, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten en de invorderingskosten ontstaan door de betalingsachterstand.

21. Bij niet-tijdige betaling van de door de klant verschuldigde bedragen, behoudt Crocodile zich ten aanzien van de klant het recht voor hetzij om zijn verdere verplichtingen voor het geheel of voor het nog uit te voeren gedeelte van alle of bepaalde met de klant nog lopende overeenkomsten op te schorten tot volledige betaling van de nog openstaande bedragen, hetzij om alle of bepaalde met de klant nog lopende overeenkomsten van rechtswege als ontbonden te beschouwen, meer schadevergoeding zoals onder het artikel 6(a) van deze voorwaarden bedongen. Bij niet-tijdige betaling van een factuur, ingeval van samenloop van de schuldeisers van de klant en wanneer de klant het voorwerp uitmaakt van een insolventie- of ontbindingsprocedure, worden alle openstaande facturen onmiddellijk opeisbaar.

22. De door Crocodile geleverde goederen blijven eigendom van Crocodile zolang de klant niet aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Crocodile heeft voldaan, met inbegrip van deze voortspruitende uit andere transacties. De klant erkent dat dit beding van eigendomsvoorbehoud hem ter kennis is gebracht en door hem is aanvaard voor de levering van de goederen. Tot zekerheid van betaling van alle bedragen verschuldigd door de klant aan Crocodile, onder welke titel ook, geeft de klant in pand ten voordele van Crocodile alle huidige en toekomstige schuldvorderingen op derden, uit welke hoofde ook, alsook de goederen geleverd onder de factuur die onbetaald blijft en onder navolgende facturen en de goederen eigendom van de klant net voor elke samenloop van schuldeisers van de klant. Crocodile is gerechtigd om een retentierecht uit te oefenen op goederen van de klant tot aan betaling van zijn facturen, ook al ontvangt hij die goederen in uitvoering van andere opdrachten.

23. Hetgeen hiervoor is bepaald doet geen afbreuk aan de risico-overdracht. Vanaf de melding dat de goederen ter beschikking van de klant zijn, en bij gebreke daaraan, vanaf de levering van de goederen, draagt de klant alle risico’s, gevallen van overmacht en vernietiging inbegrepen.

24. Crocodile houdt zich uitdrukkelijk het recht voor om de opdrachtgever van zijn klant rechtstreeks tot betaling aan te spreken bij toepassing van art. 1798 BW indien de klant niet tot betaling overgaat.

25. De bedragen die de klant aan Crocodile verschuldigd is, kunnen, behoudens schriftelijk akkoord vanwege Crocodile, op geen enkele wijze gecompenseerd worden met om het even welke bedragen waarop de klant meent aanspraak te kunnen maken tegenover Crocodile. Evenmin kunnen dergelijke aanspraken van de klant door hem ingeroepen worden om zijn verbintenissen tot betaling tegenover Crocodile uit te stellen of op te schorten.

26. Indien Crocodile goederen levert die volgens aanwijzingen en specificaties van de klant werden vervaardigd, vrijwaart de klant Crocodile tegen alle vorderingen wegens schending van intellectuele eigendomsrechten.

27. Eventuele ongeldigheid van een clausule of een deel ervan, laat de andere clausules/delen onverkort bestaan.

28. Bij geschillen is alleen de rechtbank van het arrondissement waarbinnen de exploitatiezetel van Crocodile gevestigd is, bevoegd om deze te beslechten. Uitsluitend het Belgische recht is van toepassing.